ประวัติและความเป็นมาของบริษัท

ปี 2467

บริษัท ไชน่ายูเนี่ยนไลฟ์ อินชัวรันส์ จำกัด (CUL) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2467 ในประเทศฮ่องกง โดยนักธุรกิจชาวอังกฤษและชาวจีน ดำเนินการทั้งด้านธุรกิจประกันภัย และประกันชีวิต และต่อมาจึงได้เปิดสาขาเพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปี 2473

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2473 บริษัท ไชน่ายูเนี่ยนไลฟ์ อินชัวรันส์ จากัด (CUL) ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจภายในราชอาณาจักร หลังจากได้มีการตราพระราชบัญญัติ ควบคุมการค้าขาย อันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแห่งสาธารณชน พุทธศักราช 2472

ปี 2527

บริษัทฯ ได้ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เมื่อกลุ่มนักธุรกิจชาวไทยเข้ามาถือหุ้นด้วยทุนจดทะเบียนจานวน 40 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2527 โดยมีผู้บริหารที่มี ความเชี่ยวชาญเข้าบริหารงาน

ปี 2528

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 60 ล้านบาท

ปี 2531

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2531 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท สยามประกันชีวิต จำกัด

ปี 2533

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 70 ล้านบาท

ปี 2534

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 100 ล้านบาท

ปี 2536

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 140 ล้านบาท และได้ทาการย้ายที่ทาการของสานักงานใหญ่จากอาคารสินธร มายังอาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 30 ตั้งอยู่เลขที่ 75/72-75 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 30 ชอยสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ปี 2549

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 183 ล้านบาท

ปี 2551

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 213 ล้านบาท

ปี 2552

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 271 ล้านบาท

ปี 2553

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 321 ล้านบาท

ปี 2554

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 444 ล้านบาท และได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญ โดยมีการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท สยามประกันชีวิต จำกัด มาเป็น บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด โดยมีผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มากด้วยประสบการณ์เข้ามาบริหารงาน

ปี 2555

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 968 ล้านบาท

ปี 2556

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 บริษัทฯได้ดาเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัด ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ชื่อ บริษัท ทิพยประกัน ชีวิต จากัด (มหาชน) และในปี เดียวกันบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็ น 1,476 ล้านบาท

ปี 2557

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 1,741 ล้านบาท

ปี 2558

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 2,525 ล้านบาท โดยเรียกชาระแล้ว 1,867 ล้านบาท

ปี 2559

เดือนมกราคม 2559 บริษัทฯ ได้ทำการย้ายที่ทำการของสำนักงานใหญ่จากอาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 มาอยู่ที่เลขที่ 63/2 อาคารบริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) ชั้น 1,3,4,5 และ 6 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหนคร

ปี 2560

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดาเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท

ปี 2561

บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.3 บาท

ปี 2562

บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบครึ่งปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท