ขั้นตอนการเคลมประกันอุบัติเหตุ

ขั้นตอนการแจ้งเคลม

 1. เมื่อเกิดเหตุติดต่อเจ้าหน้าที่ 02​-842-9899 เพื่อแจ้งเหตุ และตรวจสอบความคุ้มครอง
 2. หลังจากแจ้งเหตุแล้ว เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน
 3. ส่งใบเสร็จหรือเอกสารสำเนามาที่ [email protected] 
 4. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม และส่งชุดเอกสารต้นฉบับโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS

mail

ช่องทางการส่งเอกสาร

ส่งเอกสารใบเสร็จสำเนาผ่านอีเมล

[email protected]

กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม และจัดส่งชุดเอกสารต้นฉบับมาที่

ฝ่ายสินไหม ชั้น 24 บริษัท อินชัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาเคลม

ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
 3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือ ใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย
 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ของผู้เอาประกันภัย

ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน
 4. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ และ/หรือตัวแทนของบุคคล
 7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ของผู้รับประโยชน์ และ/หรือตัวแทนของบุคคล

ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 2. ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย และผู้อนุบาล
 4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ของผู้เอาประกันภัย

ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน
 4. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
 5. หลักฐานแสดงหนี้ค้างชำระตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ และ/หรือตัวแทนของบุคคล
 8. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ของผู้รับประโยชน์ และ/หรือตัวแทนของบุคคล

ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 2. ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 3. หลักฐานแสดงหนี้ค้างชำระตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย และผู้อนุบาล
 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ของผู้เอาประกันภัย
 1. กรณีการเรียกร้องค่าสินไหมตามผลประโยชน์อื่นๆในกรมธรรม์ กรุณาตรวจสอบรายการเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม จากรายละเอียดในกรมธรรม์
 2. ความคุ้มครองขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ที่ได้ทำไว้กับบริษัทฯ และเอกสารประกอบการพิจารณาต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่านั้น
 3. ระยะเวลาในการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 7-10 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน
 4. กรณีเอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมเป็นใบเสร็จรับเงินต้องใช้ต้นฉบับเท่านั้น
 5. กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ กรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมประกอบชุดเคลม ดังนี้
  1. สำเนาสูติบัตร
  2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ของบิดาหรือมารดา เพื่อรับค่าสินไหมทดแทนผู้เยาว์
  3. สำเนาบัตรประชาชน ของบิดาหรือมารดา เพื่อรับค่าสินไหมทดแทนผู้เยาว์