ขั้นตอนการเคลมประกันเดินทาง

ขั้นตอนการแจ้งเคลม

 1. เมื่อเกิดเหตุติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-206-5424 เพื่อแจ้งเหตุ และตรวจสอบความคุ้มครอง
 2. หลังจากแจ้งเหตุแล้ว เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน
 3. ส่งใบเสร็จหรือเอกสารสำเนามาที่ [email protected] 
 4. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่ และส่งชุดเอกสารต้นฉบับโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS

mail

ช่องทางการส่งเอกสาร

ส่งเอกสารใบเสร็จสำเนาผ่านอีเมล

[email protected]

กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม และจัดส่งชุดเอกสารต้นฉบับมาที่

ฝ่ายสินไหม ชั้น 24 บริษัท อินชัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาเคลม

ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงที่แสดงรายการค่ารักษาพยาบาล
 3. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุวันที่เข้ารับการรักษา หรือนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ระบุสาเหตุ และอาการบริเวณที่เป็นอย่างชัดเจน (กรณีกลับมารักษาตัวในประเทศไทยขอให้แพทยร์ะบุวันที่เริ่มมีอาการหรือวันที่เกิดอุบัติเหตุให้ชัดเจน)
 4. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
 5. สำเนาหลักฐานการเดินทางของผู้เอาประกันภัย เช่น สำเนาตั๋วเครื่องบิน / E-Ticket / Boarding Pass  สำเนาหน้า Passport ที่มีการประทับตราเข้า-ออกประเทศ เป็นต้น
 6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ของผู้เอาประกันภัย

ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยระบุเลขที่ไฟล์ท ข้อมูลสายการบิน เวลา  และข้อมูล Timeline โดยละเอียด
 2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
 3. สำเนาหลักฐานการเดินทางของผู้เอาประกันภัยที่แสดงเวลาการเดินทางจากกำหนดการเดิม และที่ได้เดินทางจริง
 4. เอกสารยืนยันการล่าช้าจากสายการบิน หรือผู้ขนส่ง อธิบายสาเหตุของการล่าช้าที่ชัดเจน (Property Irregularity Report : PIR)
 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ของผู้เอาประกันภัย

ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดี
 4. สำเนารายงานบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี รับรองโดยพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดี
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เอาประกันภัย
 6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยที่มีการจำหน่าย “ตาย”
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์
 8. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
 9. สำเนาตั๋วเครื่องบินของผู้เอาประกันภัย และ/หรือ หลักฐานการเดินทางของผู้เอาประกัน
 10. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ของผู้รับประโยชน์/ทายาทตามกฏหมาย
 11. หนังสือยืนยันการเกิดอุบัติเหตุจากสายการบินพาณิชย์ (กรณีเกิดอุบัติเหตุขณะโดยสารอยู่ในสายการบินพาณิชย์)

ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 2. ใบรายงานความเห็นแพทย์กรณีประเมินทุพพลภาพ
 3. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
 4. สำเนาตั๋วเครื่องบินของผู้เอาประกันภัย และ/หรือ หลักฐานการเดินทางของผู้เอาประกันภัย
 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ของผู้เอาประกันภัย
 6. หนังสือยืนยันการเกิดอุบัติเหตุจากสายการบินพาณิชย์ (กรณีเกิดอุบัติเหตุโดยสารอยู่ในสายการบินพาณิชย์)
 7. ใบแสดงความเห็นของแพทย์ กรณีประเมินสูญเสียสายตา
 1. กรณีการเรียกร้องค่าสินไหมตามผลประโยชน์อื่นๆในกรมธรรม์ กรุณาตรวจสอบรายการเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม จากรายละเอียดในกรมธรรม์
 2. ความคุ้มครองขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ที่ได้ทำไว้กับบริษัทฯ และเอกสารประกอบการพิจารณาต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่านั้น
 3. ระยะเวลาในการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 7-10 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน
 4. กรณีเอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมเป็นใบเสร็จรับเงินต้องใช้ต้นฉบับเท่านั้น
 5. กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ กรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมประกอบชุดเคลม ดังนี้
  1. สำเนาสูติบัตร
  2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ของบิดาหรือมารดา เพื่อรับค่าสินไหมทดแทนผู้เยาว์
  3. สำเนาบัตรประชาชน ของบิดาหรือมารดา เพื่อรับค่าสินไหมทดแทนผู้เยาว์