เที่ยวไหนก็อุ่นใจ
แถมได้ราคาถูกชัวร์

ประกันเดินทางที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

ประกันเดินทางที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
ประกันเดินทางที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

จัดความคุ้มครอง
ให้แบบเน้นๆ

ไม่ต้องจ่ายเบี้ยเกินจำเป็น

accident

การเสียชีวิตหรือ
สูญเสียอวัยวะ
จากอุบัติเหตุ

Treatment

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ

Move

การเคลื่อนย้ายฉุกเฉินหรือเพื่อกลับประเทศ

Bone

ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ

Delay

ความล่าช้าในการเดินทางทุก 6 ชั่วโมง

ทรัพย์สินสูญหาย หรือเสียหาย

ทรัพย์สินสูญหาย หรือเสียหาย (ความคุ้มครองเสริม)

ความไม่สะดวก ในการเดินทาง

ความไม่สะดวก ในการเดินทาง (ความคุ้มครองเสริม)

พร้อมซัพพอร์ตทันที 24 ชม.

แค่โทรหา insurverse Hotline ที่ call 02 206 5424

รู้ไว้ดีกว่า

สิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับประกันเดินทาง

A: หากเกิดความล่าช้าอย่างน้อย 6 ชั่วโมงติดต่อกัน จากกรณีสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือเครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรือการนัดหยุดงานโดยลูกจ้างยานพาหนะที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ เราสามารถนำหลักฐานมาเคลมค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันได้

A: คุ้มครองกรณีที่ลูกค้าเข้ารับการรักษาในต่างประเทศ ประกันจะจ่ายค่าชดเชยตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์

A: เอกสารการเคลมประกันเป็นสิ่งสำคัญ เหตุผลที่ควรเป็นภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลก จึงทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบรายละเอียด และควรขอเอกสารในวันที่เกิดเหตุ เพราะการขอเอกสารย้อนหลัง จะยุ่งยากกว่า

A: ต้องแจ้งความพาสปอร์ตหาย และไปติดต่อสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ เพื่อออกพาสปอร์ตใหม่ โดยประกันเดินทางจะมีสายด่วนแนะนำข้อมูลตลอด 24 ชม. คอยช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตลอดทริปท่องเที่ยว

A: หากโดนปฏิเสธวีซ่า หลังจากทำประกันเดินทางแล้ว สามารถขอคืนเบี้ยประกันส่วนนี้กับบริษัทประกันได้ แต่ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ก่อนวันเริ่มคุ้มครอง และต้องมีเอกสารหลักฐานยืนยันการปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูต

A: โดยปกติบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินไทยบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารหลักฐานที่ใช้เรียกร้องภายใต้ความคุ้มครองนั้นๆ