การใช้คุกกี้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

cookie image

บริษัท อินชัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าเว็บไซต์ของเรา มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) คุกกี้และข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะเดียวกันเพื่อการแสดงผลของเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับความสนใจของท่าน เช่น การนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมให้แก่ท่าน รวมถึงเพื่อการวิเคราะห์ความสนใจ หรือ ความต้องการในผลิตภัณฑ์ประกันภัยของท่าน และการเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และ โปรโมชั่นที่เหมาะสมให้แก่ท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการตั้งค่าการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

ตั้งค่าคุกกี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ วันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าใช้งาน รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม

การใช้งานคุกกี้

ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้และรายละเอียดการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

  • คุกกี้ประเภทจำเป็น บริษัทฯ จะใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และสื่อสารระหว่างเว็บเบราว์เซอร์กับเซิร์ฟเวอร์ของท่าน
  • คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน บริษัทฯ จะใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อวัดผลการทำงาน โดยประมวลการเข้าเยี่ยมชม ตลอดจนจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้งานนั้น ๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งานทำให้บริษัทฯ ทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น
  • คุกกี้ประเภทการทำงาน บริษัทฯ ใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อจดจำคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ท่านได้เลือกหรือตั้งค่าในขณะใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้เหล่านี้จะถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งในคราวที่ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ สิ่งที่ท่านเคยได้เลือกใช้หรือตั้งค่านั้นจะนำมาแสดงผลโดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องทำการเลือกหรือตั้งค่าใหม่อีกครั้งเพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน เช่น ภาษา ข้อมูลรายละเอียดสำหรับการล็อกอินแสดงไว้อยู่แล้ว หรือข้อมูลที่กรอกไว้อยู่แล้วในแบบฟอร์มผลิตภัณฑ์  
  • คุกกี้เพื่อการโฆษณา บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้และข้อมูลที่ได้จากการใช้คุกกี้มาเพื่อวิเคราะห์ความสนใจ หรือความต้องการในผลิตภัณฑ์ประกันภัยของท่าน เพื่อประโยชน์ในการเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และโปรโมชั่นที่เหมาะสมให้แก่ท่าน
  • คุกกี้อื่น ๆ บริษัทฯ ใช้คุกกี้อื่น ๆ ของบุคคลภายนอกซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ ด้วย ซึ่งคุกกี้เหล่านี้ทำให้บุคคลภายนอกสามารถวิเคราะห์ข้อมูล เช่น จำนวนครั้งของการเข้าชม พฤติกรรมบนเว็บไซต์ของผู้ใช้งานประเภทของเบราว์เซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลจากไฟล์พิกเซล หรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของท่าน (เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง) วัตถุประสงค์ของการเก็บและประมวลผลคุกกี้ คือ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ พฤติกรรม ลักษณะการใช้งานที่ชอบ และความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้จะทำให้สามารถแสดงโฆษณาและข้อเสนอทางการตลาด และทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของท่านต่อสื่อวัสดุที่ปรากฏอยู่

“ในกรณีที่มีการใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ต้องได้รับความยินยอมตามที่อธิบายไว้ในข้อนี้ เช่น การใช้คุกกี้เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการ บริษัทฯ จะดำเนินการต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านแล้วเท่านั้น และ  ในกรณีนี้ท่านสามารถถอนความยินยอม หรือยกเลิกการให้ความยินยอมในการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ตลอดเวลา

เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะถูกตั้งค่าไว้ให้ยอมรับคุกกี้โดยเป็นการตั้งค่าอัตโนมัติไว้อยู่แล้ว เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าจะมีการใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างสะดวก และเพื่อให้เนื้อหาในเว็บไซต์ มีการแสดงผลที่ถูกต้อง การจัดการคุกกี้อาจปรับแต่งได้โดยการตั้งค่าที่เว็บเบราว์เซอร์ โดยสามารถดำเนินการได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าให้คุกกี้บางประเภทไม่สามารถทำงานได้ อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานบางประการของเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งอาจนำไปสู่การปิดการทำงานของระบบปฏิบัติการบางอย่างทั้งหมดหรือบางส่วน เช่น การมีข้อมูลรายละเอียดสำหรับการล็อกอินแสดงไว้อยู่แล้ว หรือการมีข้อมูลกรอกไว้อยู่แล้วในแบบฟอร์มผลิตภัณฑ์”