vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
แนะนำการทำพาสปอร์ตและต่อพาสปอร์ต

แนะนำการทำพาสปอร์ต/ต่อพาสปอร์ต 2567 ที่นักเดินทางไม่รู้ไม่ได้แล้ว!

schedule
share

ความจำเป็นของการมีเล่มพาสปอร์ตก็คือ หากเราไม่มีจะไปคุยกับใครเรื่องเที่ยวต่างประเทศก็ไม่รู้เรื่อง เพราะฉะนั้นต้องศึกษาลงลึกไปถึงรายละเอียดของการทำพาสปอร์ต/ต่อพาสปอร์ต 2567 นี้ว่าทำได้อย่างไร มีข้อมูลอะไรอัปเดตใหม่บ้าง เงื่อนไขในการทำเป็นแบบไหน ก็จะทำให้เราสามารถดำเนินการเรื่องจองคิวพาสปอร์ตหรือต่อพาสปอร์ตหมดอายุได้ด้วยตัวของเราเอง ทีนี้อยากไปเที่ยวที่ไหน เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนเมื่อไหร่ ก็พร้อมเดินทางไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งโดยทันที

พาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางคืออะไร ทำไมต้องมี?

ถ้าเปรียบพาสปอร์ตให้เข้าใจได้ง่ายดั่งเห็นภาพ ก็คงต้องจับไปเปรียบเทียบกับบัตรประจำตัวประชาชนของคนไทย ที่มีไว้สำหรับยืนยันว่านี่คือคนไทยที่แท้จริง ส่วนพาสปอร์ตก็คือเหมือนเป็นบัตรประจำตัวของคนไทยในต่างประเทศ เมื่อเราไปเยือนต่างประเทศคนที่ต่างประเทศจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นคนชาติไหน หากมีพาสปอร์ตติดตัวเอาไว้ ก็สามารถยืนยันได้ทันทีว่าเราคือคนชนชาติไหน แล้วได้รับอนุญาตให้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศนี้ ซึ่งมีการบันทึกข้อมูลเอาไว้ทั้งหมดตั้งแต่วันที่เดินทางและวันกลับวันไหน ถ้าใครไม่มีก็ไม่สามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้ ดังนั้นหากเราเป็นสายเที่ยวแล้วพาสปอร์ตหมดอายุ เราต้องรีบจองคิวพาสปอร์ตสำหรับไปต่อพาสปอร์ตให้เรียบร้อย เมื่อเราต่อพาสปอร์ตหมดอายุเสร็จเราถึงจะเดินทางเที่ยวนอกประเทศได้

ประเภทของหนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตของไทย มีทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้

1. หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป

เป็นหนังสือหน้าปกสีเลือดหมู สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติไทย มีอายุใช้งานได้ 5 ปี หากครบกำหนดแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้ จะต้องนำมาทำการต่อพาสปอร์ต คือต่อแบบ 5 ปี เล่มละ 1,000 บาทและแบบ 10 ปี เล่มละ 1,500 บาท

2. หนังสือเดินทางชั่วคราว

เป็นหนังสือสำหรับคนที่หนังสือเดินทางมีปัญหาชำรุด หรือสูญหายแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางแบบเร่งด่วน ไม่มีเวลารอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ สามารถดำเนินการทำเรื่องของหนังสือเดินทางชั่วคราวมาใช้ก่อนได้ ซึ่งมีอายุใช้งานได้ 1 ปี หรือหากมาดำเนินการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หนังสือเดินทางชั่วคราวจะถูกยกเลิกทันที

3. หนังสือเดินทางราชการ

เป็นหนังสือปกสีน้ำเงินเข้ม สำหรับคนที่ทำงานราชการเท่านั้นหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ

4. หนังสือเดินทางทูต

เป็นหนังสือปกสีแดงสด สำหรับผู้ใหญ่ที่มีตำแหน่งระดับสูงขึ้นไป ได้รับเป็นรายบุคคลเท่านั้น ตามข้อกำหนดของระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 ข้อ 6

 • หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตเล่มเดิม(ถ้ามี)
 • รูปถ่ายและรายละเอียดของเรากรอกข้อมูลลงในแบบคำร้อง

เอกสารที่ใช้ในการทำพาสปอร์ต/ต่อพาสปอร์ต 2567

1. บุคคลทั่วไป
 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 2. หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตเล่มเดิม(ถ้ามี)
 3. รูปถ่ายและรายละเอียดของเรากรอกข้อมูลลงในแบบคำร้อง
2. ผู้เยาว์หรือเด็กที่มีอายุไม่ครบ 20ปี บริบูรณ์
 1. บัตรประจำตัวประชาชนไทย
 2. ใบเกิด (สูติบัตร) พร้อมสำเนา 1 ชุด ถ้าเด็กเกิดต่างประเทศและยังมิได้ทำใบเกิด พ่อแม่ของเด็กจะต้องไปติดต่อขอทำใบเกิดที่เมืองไทยก่อน โดยไปดำเนินการทำที่ สถานทูตไทย ถึงจะทำขั้นตอนการขอทำหนังสือเดินทางให้กับเด็กได้
 3. ทะเบียนสมรสของพ่อแม่เด็ก ใช้ตัวจริงหรือสำเนาก็ได้ 1 ชุด
 4. หนังสือเดินทาง หากไม่มีให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพ่อแม่หรือบัตรของผู้ปกครอง 1 ชุด (หมายเหตุภาพถ่ายจะต้องชัดเจน)
 5. ให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กมาแสดงตัวและเซ็นชื่อยินยอมใบแบบคำร้องร่วมด้วย
 6. หากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีและถ้าพ่อแม่หรือผู้ปกครองไม่สะดวกเดินทางมาเซ็นยินยอมด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นพาเด็กมาทำหนังสือเดินทางได้ โดยจะต้องมีใบมอบอำนาจจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กพร้อมกับหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจมายื่นด้วย
3. ข้าราชการและนักศึกษา
 1. หนังสืออนมุัติให้ลาศึกษาต่อ 1 ชุด
 2. บัตรประจำตัวประชาชนและหรือสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 3. หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตเล่มเดิม(ถ้ามี)
 4. หากต้องการต่อพาสปอร์ตจะต้องมีสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่ 1 ที่มีรูปถ่ายพร้อมรายละเอียดด้วย
4. พระภิกษุสงฆ์
 1. สำเนามติมหาเถรสมาคมอนุมัติการขอออกหนังสือเดินทาง
 2. ใบสุทธิพระภิกษุสามเณร พร้อมสำเนา 1 ชุด
 3. สำเนา เอกสารทะเบียนราษฎรที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 1 ชุด
 4. หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตเล่มเดิม(ถ้ามี)
 5. หากต้องการต่อพาสปอร์ตจะต้องมีสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่ 1 ที่มีรูปถ่ายพร้อมรายละเอียดด้วย
5. เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 1. ใบเปลี่ยนชื่อสกุล
 2. ใบสมรส
 3. ใบสำคัญการหย่า
 4. ใบบันทึกการหย่า
 5. หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม
 6. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา/มารดา
 7. ใบบันทึกการหย่า
 8. หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม
 9. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา/มารดา

วิธีจองคิวพาสปอร์ตออนไลน์ 2567 ทำได้ง่ายจากที่บ้าน

เพราะยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วเราไม่ต้องเดินทางไปไหนก็สามารถจองคิวต่อพาสปอร์ตได้เลย เพียงแค่เข้าไปดำเนินการด้วยตัวเองที่เว็บไซต์กรมการกงสุล qpassport.in.th ได้เลย กรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบถ้วน ทั้งข้อมูลส่วนตัวและเบอร์โทรศัพท์ จะเลือกจองคิวให้ตัวเองหรือเลือกจองคิวเป็นกลุ่มก็สามารถทำได้ พร้อมระบุวิธีรับพาสปอร์ตผ่านระบบได้เลย เมื่อเราจองคิวเสร็จเรียบร้อย เราจะได้รหัสเลข 6 ตัว ให้เราเก็บเลขนี้ไว้สำหรับนำไปแก้ไขข้อมูลที่เรากรอกผิดได้ จากนั้นเดินทางไปติดต่อสำนักงานทำหนังสือเดินทางล่วงหน้า พร้อมกับมอบรหัสคิวที่จองคิวพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่ ควรไปถึงก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที เมื่อเราทำพาสปอร์ตเสร็จแล้ว ก็สามารถเข้าเว็บไซต์เพื่อติดตามสถานะการทำพาสปอร์ตได้

กรณีพาสปอร์ตเสียหายทำยังไงได้บ้าง

ถ้าใครเที่ยวดุดันแบบไม่เกรงใจใคร จนพาสปอร์ตเสียหายจะทำอย่างไรดี เรื่องนี้ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย คงไม่มีใครอยากให้พาสปอร์ตเสียหายอย่างแน่นอน เพราะนั่นหมายความว่าจะต้องเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาไปจองคิวพาสปอร์ตเพื่อทำเล่มใหม่เท่านั้น จะไม่มีการขอเล่มใหม่ ซึ่งเราจะต้องดำเนินการทำใหม่และจ่ายเงินเต็มตามจำนวน 1500 บาทต่อ1 เล่มเช่นเคยและเราจะต้องพกพาสปอร์ตเล่มเดิมมาด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ยกเลิกเล่มเก่าแล้ว ดำเนินการจัดการทำเล่มใหม่ให้นั่นเอง หากพาสปอร์ตสูญหายจะต้องแจ้งความเพื่อนำใบแจ้งความไปติดต่อทำใหม่ด้วยทุกครั้ง

กรณีพาสปอร์ตเสียหายทำยังไง

สรุป

ถ้าหากนักเดินทางเป็นเรื่องราวของนักสะสม ก็คือคงเป็นนักสะสมแสตมป์ประทับตราเดินทางเที่ยวต่างประเทศจนเต็มเล่ม หากเที่ยวจนหน้าพาสปอร์ตเต็มไปหมด ก็คงต้องถึงเวลาต่อพาสปอร์ตใหม่ เพื่อให้ได้พาสปอร์ตเล่มใหม่ สำหรับเริ่มต้นการเดินทางอีกครั้ง ส่วนพาสปอร์ตเล่มเดิมก็ยังคงมีที่เที่ยวที่เคยไปมาอยู่ในความทรงจำอยู่เสมอ ถ้าชอบเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนขนาดนี้ จำเป็นต้องมีประกันเดินทางต่างประเทศติดตัวเอาไว้ด้วย แล้วประกันเดินทางต่างประเทศ ที่ไหนดี 2567 ถ้าต้องการซื้อประกันด้วยงบหลักร้อย แต่ความคุ้มครองหลักล้าน ฟังไม่ผิดอย่างแน่นอน ประกันของ insurverse รับความคุ้มครองได้สูงสุดถึง 3 ล้าน ให้ทุกการท่องเที่ยวเดินทางไปแห่งหนไหนก็ปลอดภัยและอุ่นใจ เที่ยวได้มั่นใจ เที่ยวได้มากกว่าที่เคย

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย