เงื่อนไขการซื้อประกันผ่านเว็บไซต์

insurverse

  1. การระบุข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม จะมีผลให้สัญญานี้ตกเป็นโมฆียะ ซึ่งบริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 หรือบริษัทมีสิทธิ ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
  2. ถ้าท่านตกลงทำประกันภัยและทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ ทั้งนี้ ขั้นตอนการขอยกเลิก และการคืนเงินจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
  3. การซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจากท่านและกรอกข้อมูลตาม สัญญาประกันภัย เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  4. ท่านจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อท่านได้ชำระเงินเรียบร้อยและกรอกข้อมูลตามสัญญาประกันภัยแล้วเท่านั้น ซึ่งท่านจะได้รับความคุ้มครองตามวัน เวลา ที่ท่านได้ระบุไว้ในใบคำขอทำประกันภัยออนไลน์
  5. เมื่อท่านชำระเงินแล้ว กรมธรรม์ประกันภัยจะถูกจัดส่งไปยังอีเมลของท่าน หรือท่านสามารถดาวน์โหลด กรมธรรม์ประกันภัย และ เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้จากหน้าสรุปการสั่งซื้อหลังจากชำระเงินแล้ว หรือหน้าประวัติการสั่งซื้อของท่าน
  6. ท่านสามารถซื้อประกันภัยออนไลน์ล่วงหน้าได้ ไม่เกิน 30-90 วัน ตามแต่ละเงื่อนไขของแต่ละประเภทของประกันภัย และไม่สามารถ ซื้อประกันภัยประเภทเดียวกัน ภายในช่วงระยะเวลาคุ้มครองเดียวกันได้
  7. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการพบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการ หรือในกรณีที่มีเหตุที่ต้องระงับการดำเนินการภายใต้บริการ ผู้ขอใช้บริการสามารถติดต่อบริษัทได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02​ 842 9899
  8. ช่องทางการชำระเงิน ชำระผ่าน Website insurverse โดยสามารถชำระเบี้ยประกันภัยออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตประเภทวีซ่า (VISA) หรือ มาสเตอร์การ์ด (MasterCard) โดยค่าเบี้ยประกันภัยจะเข้าบัญชีบริษัท อินชัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน) เท่านั้น สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตที่ชำระเบี้ยประกันภัยออนไลน์ครั้งแรก กรุณาลงทะเบียนในระบบรักษาความปลอดภัยออนไลน์โดย Verified by VISA หรือ MasterCard SecureCode ของแต่ละธนาคารผู้ออกบัตร หลังจากนั้นไม่ต้องทำการลงทะเบียนอีก
© Copyright 2023 บริษัท อินชัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน)