ขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์

ขั้นตอนการแจ้งเคลม

 1. จดจำรายละเอียดต่าง ๆ หรือถ่ายภาพ ที่จำเป็นของคู่กรณีไว้ เช่น เลขทะเบียนรถ ยี่ห้อ สี เป็นต้น
 2. โทรแจ้งเหตุกับทีม insurverse ที่เบอร์ 02​-842-9899 หรือเมนูเคลมผ่านแอป insurverse ดูวิธีการเคลมผ่านแอป
 3. หลังจากแจ้งเหตุแล้ว สามารถนำรถเข้าซ่อมที่อู่/ศูนย์บริการในเครือได้เลย
 4. กรณีเอกสารครบ อนุมัติเคลมใน 1 วันทำการ

mail

ช่องทางการส่งเอกสาร

ส่งเอกสารผ่านอีเมล (กรณีที่มีเหตุต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม)

[email protected]

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาเคลม

ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

 1. ใบรับรองความเสียหายหรือบัตรติดต่อ 
 2. สำเนาทะเบียนรถ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่
 4. หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 5. อื่น ๆ (กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม)

ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

 1. ใบรับรองความเสียหายหรือบัตรติดต่อ 
 2. สำเนาทะเบียนรถ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่
 4. หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 5. ใบเสนอราคาค่าซ่อม (กรณีที่นำรถไปจัดซ่อมเอง)
 6. อื่น ๆ (กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม)

ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

 1. ใบรับรองความเสียหายหรือบัตรติดต่อ 
 2. ใบประเมินราคาค่าซ่อมทรัพย์สินที่เสียหาย
 3. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เสียหาย
 4. หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่เจ้าของทรัพย์สินไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตนเอง
 5. อื่น ๆ (กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม)

ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

 1. กรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับหรือภาคสมัครใจ (กรณีเป็นผู้เอาประกันภัย)
 2. บัตรติดต่อ (กรณีเป็นผู้เสียหายที่ไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้บาดเจ็บหรือหนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้บาดเจ็บไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง)
 4. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลตามจริง (ต้นฉบับ)
 5. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุรายละเอียดและสาเหตุการบาดเจ็บพร้อมระยะเวลาในการรักษาหรือระบุการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ
 6. บันทึกการเรียกร้องสินไหมบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ
 7. เอกสารอื่น ๆ ที่แสดงฐานานุรูปของผู้บาดเจ็บ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน, สลิปเงินเดือน เป็นต้น

ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

 1. ใบมรณบัตร
 2. สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักสอบสวนที่แสดงว่าผู้เสียหายถึงแก่ความตาย
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต
 4. สำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุ “ตาย”
 5. เอกสารแสดงความเป็นทายาท เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนสมรส หรือคำสั่งศาลในการแต่งตั้งตามกฎหมาย เป็นต้น
 6. เอกสารอื่น ๆ ที่แสดงฐานานุรูปของผู้เสียชีวิต เช่น สลิปเงินเดือน, เอกสารรับรองการทำงาน เป็นต้น บันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมระหว่างทายาทกับบริษัท หรือผู้เอาประกันภัย
 7. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลตามจริง (ต้นฉบับ) ก่อนเสียชีวิต

ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

 1. ใบนำรถยนต์เข้าจัดซ่อม/ใบรับรถยนต์
 2. สำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์
 3. หลักฐานเอกสารประกอบการใช้รถยนต์ในแต่ละวัน (ถ้ามี)
 4. ใบเสร็จค่าเช่ารถยนต์ (ถ้ามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. ใบเคลม
 7. สมุดบัญชีธนาคาร

กรณีความคุ้มครองกรมธรรม์คุ้มครองพิเศษ

ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทย์หรือใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล
 3. สำเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล (ถ้ามี)
 4. สำเนาใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมที่แสดงจำนวน วันที่นอนพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
 5. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
 6. สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์คันที่เอาประกันภัย
 7. สำเนาหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คันที่เกิดอุบัติเหตุ (ถ้ามี)
 8. สำเนาใบสรุปรายงานการสำรวจอุบัติเหตุที่ระบุชื่อผู้บาดเจ็บในรถยนต์คันที่เอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ถ้ามี)

ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

 1. ฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
 2. ใบส่งซ่อมจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณี หรือ
 3. สำเนาแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือแบบฟอร์มแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของรถยนต์คันที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย พร้อมระบุสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุไว้อย่างชัดเจน หรือ
 4. สำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถยนต์ที่รับรองสำเนาถูกต้องและมีการระบุสาเหตุและหมายเลขทะเบียนรถยนต์คู่กรณีไว้อย่างชัดเจน
 5. ใบรับรถยนต์ที่มีการระบุวันที่รถเข้าซ่อมแซมและออกจากอู่หรือศูนย์ซ่อมรถยนต์
 6. สำเนาใบเสร็จรับเงินจากอู่หรือศูนย์ซ่อม (ถ้ามี)
 7. ภาพถ่ายความเสียหายก่อนซ่อมแซม (ถ้ามี)

ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

 1. แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทันที และแจ้งความเสียหายดังกล่าวต่อบริษัทโดยไม่ชักช้า 
 2. ส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดความสูญเสียหรือสูญหาย โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
  1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
  2. รายการทรัพย์สินที่สูญเสียหรือเสียหายโดยละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร
  3. สำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจที่ระบุสาเหตุของความสูญหาย

ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
 2. รายการทรัพย์สินส่วนบุคคลที่เสียหายโดยละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร
 3. สำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถยนต์ ที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง(ถ้ามี)
 4. เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทย์หรือใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล
 3. สำเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล (ถ้ามี)
 4. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
 5. สำเนาบันทึกประจำวัน
 6. สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์คันที่เอาประกันภัย
 7. สำเนาหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คันที่เกิดอุบัติเหตุ (ถ้ามี)
 8. สำเนาใบสรุปรายงานการสำรวจอุบัติเหตุที่ระบุชื่อผู้บาดเจ็บในรถยนต์คันที่เอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ถ้ามี)
 9. เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น